Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

 

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten geleverd door advocaten werkzaam bij Lexcour-Advocaten. De contractuele relatie bestaat tussen u en Lexcour-Advocaten, niet tussen u en de behandelend advocaat in persoon.

 

1.2. Telkens u op een advocaat van het kantoor beroep doet, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, te kennen te aanvaarden.

 

 

2. Uw advocaat en zijn kantoor

 

2.1. Alle advocaten van het kantoor verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Lexcour-Advocaten, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk aangaven dat zij dit behandelen in eigen beheer.

 

2.2. Lexcour-Advocaten is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 5, ingeschreven in Kortrijk bij de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0832.551.196.

 

2.3. Christian Vandenbogaerde, Julie Vandenbogaerde (onder de vorm van BVBA Julie Vandenbogaerde met KBO 0677.843.819), Maarten Vandermeersch (onder de vorm van BVBA Maarten Vandermeersch met KBO 0677.713.858) en Bert Veys (onder de vorm van BVBA Bert Veys met KBO 0823.839.608) oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de CVBA Lexcour-Advocaten, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

 

Iris Santens (KBO 0819.293.375), Michaël Ceuppens (KBO 0828.963.780) en Tine Vandamme (KBO 0562.992.849) oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandig medewerker van CVBA Lexcour-Advocaten.

 

2.4. Alle advocaten bij Lexcour-Advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie van Kortrijk.

 

 

3. Dienstverlening

 

3.1. U kan bij Lexcour-Advocaten onder meer terecht voor diensten van adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber en dit hoofdzakelijk in materies van strafrecht, aansprakelijkheidsrecht, schaderecht, verzekeringsrecht, verkeersrecht en contractenrecht.

 

3.2. De dienstverlening van Lexcour-Advocaten maakt een inspanningsverbintenis uit en geen resultaatsverbintenis.

 

 

4. Totstandkoming en uitvoering van het mandaat

 

4.1. Lexcour-Advocaten zal pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht is aanvaard.

 

4.2. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, zal geen enkel mandaat uitwerking krijgen zolang een gevraagde provisie niet volledig werd betaald. De betaling van de provisie geldt als aanvaarding van de werkwijze van Lexcour en van de huidige algemene voorwaarden.

 

 

5. Informatie

 

5.1. Na totstandkoming van het mandaat informeert Lexcour-Advocaten u over de uitvoering van de opdracht en over het verloop van de zaak.

 

5.2. U geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht aan Lexcour-Advocaten alle nuttige informatie. U staat hierbij in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens u verstrekte gegevens, informatie en stukken. U zal Lexcour-Advocaten op de hoogte brengen van alle nieuwe feiten of omstandigheden van welke aard ook, die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

 


6. Taakverdeling en beroep op derden

 

6.1. Elk dossier wordt beheerd door een vennoot die de eindverantwoordelijkheid draagt, de strategie mee bepaalt, en met u overlegt. Indien de zaak dit vereist zal de vennoot pleiten voor de rechtbank. De vennoot werkt in elk dossier samen met een advocaat-medewerker, die gespecialiseerd en ervaren is in de specifieke materie van uw dossier. Deze uitvoerder is mee verantwoordelijk voor de uitvoering, opvolging en voortgang van het dossier.

 

6.2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is om een beroep te doen op derden zoals bv. een gerechtsdeurwaarder, vertaler of plaatselijke advocaat voor het uitvoeren van eenvoudige taken, behoudt Lexcour-Advocaten zich het recht voor deze vrij te kiezen.

 

 

7. Kosten en ereloon

 

7.1. De staat van kosten en ereloon kan drie elementen bevatten: (i) het ereloon, (ii) de kosten en (iii) de gerechtskosten en de uitgaven.

 

7.2. Het ereloon is de vergoeding voor de door Lexcour-Advocaten geleverde diensten en wordt aangerekend ofwel op basis van een basisuurtarief, ofwel op basis van forfaitaire afspraken per zaak.

Het basistarief varieert tussen 100 € en 200 € (excl. BTW) per uur en is afhankelijk van verschillende factoren zoals de dringendheid van de zaak, het belang of de complexiteit van de zaak, de nood aan gespecialiseerde kennis en ervaring van de advocaat,…

Lexcour-Advocaten bevestigt schriftelijk het overeengekomen forfait of basisuurtarief na de eerste consultatie.

Afspraken over een gebeurlijke succesfee worden afzonderlijk bevestigd.

 

7.3. Voor de aanrekening van de kosten hanteert het kantoor een globaal forfaitair percentage van 25% (berekend op het ereloon).

 

Onder dit globaal forfaitair percentage van 25% vallen zowel de algemene kantoorkosten als de dossierspecifieke kosten:

 

De algemene kantoorkosten slaan op de werkingskosten van Lexcour-Advocaten en bestaan uit de kosten verbonden aan het gebouw, de inrichting van het kantoor en secretariaat, de nutsvoorzieningen, de aanschaf en onderhoud van informatica, communicatie, permanente vorming en opleiding van de advocaten, jaarlijkse baliebijdragen en verzekeringen, bibliotheek en boekhouding.

 

De dossierspecifieke kosten slaan op de opening van het dossier, de dactylografiekosten, het digitaal beheer van het dossier, de afdruk- en kopiekosten, de verzendingskosten, de telefoonkosten, de parkeerkosten en de kost voor archivering en vernietiging van het dossier.

De enige kosten die uitzonderlijk worden aangerekend bovenop het kostenforfait zijn:

  • verplaatsingen buiten Kortrijk (met inbegrip van parkingkosten) à € 0,50 per km
  • aangetekende zendingen à € 15,00 per stuk
  • de door ons kantoor in uw plaats voorgeschoten (gerechts-) kosten

 

7.4. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die Lexcour-Advocaten heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Voor zover de gerechtskosten en uitgaven niet door u rechtstreeks werden voldaan, zullen deze kosten aan kostprijs worden gefactureerd.

 

7.5. Het hierboven omschreven ereloon en de kosten zijn exclusief btw. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zal het ereloon verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijke tarief op datum van uitgifte van de factuur.

 

 

8. Facturatie

 

8.1. Lexcour-Advocaten kan voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisies) vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat u betaalt aan Lexcour-Advocaten voorafgaand aan een gedetailleerde eindfactuur van kosten en ereloon.

 

In de eindfactuur van kosten en ereloon worden de betaalde voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

 

8.2. Alle facturen zijn betaalbaar binnen vijftien (15) dagen na ontvangst ervan. Lexcour-Advocaten kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

 

8.3. Indien u niet akkoord gaat met de factuur moet u binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst Lexcour-Advocaten schriftelijk de reden van uw protest geven. Tegelijk blijft u gehouden het niet-betwist gedeelte van de factuur meteen te voldoen.

 

8.4. Een afbetalingsplan of gespreide betaling kan enkel worden verleend indien hiervoor schriftelijke toestemming wordt verleend door Lexcour-Advocaten.

 

8.5. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van een openstaande factuur is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd van 10 procent per jaar vanaf vervaldag.

 

Elke laattijdige betaling verleent Lexcour-Advocaten tevens het recht om een forfaitaire verhoging aan te rekenen van 10 procent op de openstaande factuurbedragen.

 

Alle kosten verbonden aan het invorderen van de achterstallige factuurbedragen via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief de gerechtsdeurwaarder- en advocatenkosten, zullen aan u worden doorgerekend.

 

8.6. In geval van verzuim van betaling is Lexcour-Advocaten tevens gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten totdat u volledig aan uw betalingsverplichting heeft voldaan. Dergelijke opschorting van werkzaamheden zal voorafgaand en schriftelijk aan u worden meegedeeld en kan geenszins tot enige aansprakelijkheid van Lexcour-Advocaten leiden.

 

 

9. Derdengelden

 

9.1. Lexcour-Advocaten stort alle bedragen die zij voor u ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door. Indien Lexcour-Advocaten een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, wordt u verwittigd van de ontvangst van het bedrag en van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

 

9.2. Lexcour-Advocaten mag op de bedragen die voor u worden ontvangen de sommen inhouden tot dekking van de openstaande facturen. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

9.3. Lexcour-Advocaten stort alle bedragen die u aan ons overmaakt voor rekening van derden zo snel mogelijk door aan deze derden.

 

 

10. Betalingen

 

10.1. Het is Lexcour-Advocaten verboden betalingen in contanten te ontvangen boven de 3.000,00 euro.

 

10.2. Betalingen aan Lexcour-Advocaten gebeuren op de kantoorrekening

 

Fortis
IBAN BE86 0016 3282 5450
BIC GEBABEBB


ING
IBAN BE18 6301 3050 4465
BIC BBRUBEBB


KBC
IBAN BE83 7380 3441 4915
BIC KREDBEBB

 

10.3. Betalingen aan andere partijen gebeuren via de derdenrekening van Lexcour-Advocaten


ING

IBAN BE68 6301 3507 0034
BIC BBRUBEBB

 


11. Beroepsaansprakelijkheid

 

11.1. Alle advocaten van Lexcour-Advocaten en de CVBA Lexcour-Advocaten zijn verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, bij Amlin Europe nv via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899 (hierna: ‘Verzekering’). Het verzekerde bedrag van de Verzekering biedt een waarborg van 1.250.000,00 euro per schadegeval.

 

11.2. De beroepsaansprakelijkheid van CVBA Lexcour-Advocaten en van de advocaten die werken voor Lexcour-Advocaten, is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt via de Verzekering.

 

11.3. U verklaart dat hogervermelde Verzekering voldoende is en aanvaardt dat de vergoeding van de bewezen schade die u zou lijden ten gevolge van een beroepsfout van een advocaat van Lexcour-Advocaten, in alle gevallen en ongeacht het karakter van de fout, wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.

 

11.4. Lexcour-Advocaten wijst elke aansprakelijkheid af, van welke aard ook, met betrekking tot adviezen en diensten verstrekt door advocaten die geen deel uitmaken van Lexcour-Advocaten, deskundigen of elke andere leverancier van diensten waarop eventueel een beroep moet worden gedaan in het raam van onze bijstand in uw dossier. U aanvaardt dat u deze derden enkel rechtstreeks kan aanspreken bij eventuele professionele fout.

 

 

12. Beëindiging van de overeenkomst

 

12.1. Na het afsluiten van het dossier, wordt het dossier gearchiveerd en vijf jaar elektronisch bijgehouden vanaf de datum van de brief waarin wordt meegedeeld dat de overeenkomst wordt beëindigd. Na vijf jaar wordt het dossier vernietigd.

 

12.2. U kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door Lexcour-Advocaten daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen, waarna een eindfactuur ereloon en kosten wordt overgemaakt, rekening houdende met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.

 

Op eerste verzoek zal Lexcour-Advocaten u de stukken van het dossier terugbezorgen.

 

12.3. Lexcour-Advocaten kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst door u hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop de prestaties worden gestaakt, dient Lexcour-Advocaten rekening te houden met uw mogelijkheid om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

 

13. Informatie of klachten

 

13.1. Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u dit steeds bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt.

 

13.2. Wanneer u deze bespreking onvoldoende acht, kan u terecht bij mr. Christian Vandenbogaerde:

 

Christian Vandenbogaerde
Burgemeester Nolfstraat 5
8500 Kortrijk
christianvandenbogaerde@lexcour.be
Tel.: 056 533 510
Fax: 056 533 252

 

 

14. Beroepsregels en gedragscodes

 

14.1. Alle advocaten van Lexcour-Advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie van Kortrijk die geraadpleegd kunnen worden op www.baliekortrijk.be.

 

14.2. Voor tuchtzaken is de stafhouder van de balie van Kortrijk bevoegd:

 

Stafhouder balie Kortrijk
Gerechtsgebouw
Burgemeester Nolfstraat 10A
8500 Kortrijk

 


15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

15.1. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

 

15.2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

 

15.3. Voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Kortrijk bevoegd (in functie van de waarde van het geschil en uw hoedanigheid zijnde resp. de Vrederechter van het eerste kanton te Kortrijk, de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Kortrijk of de Rechtbank van Koophandel Gent afdeling Kortrijk).

 

 

16. Toepasselijkheid in tijd

 

16.1. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2018.

 

16.2. De vorige versie van de algemene voorwaarden kan je hier terugvinden.

home > algemene voorwaarden 2018/1