Medisch recht

Medisch recht

Wat is medisch recht?

We wensen elkaar altijd weer een goede gezondheid. Maar soms hebben we ook gezondheidszorg nodig. En soms loopt het daar mis. Een ongeluk bij een ongeluk.

Medisch recht (of gezondheidsrecht) regelt de diverse juridische aspecten rond zorgverlening door dokters, tandartsen, kortom: zorgverleners. Dit voor kwesties binnen en buiten ziekenhuizen. 

Het biedt een juridisch kader aan patiënten wiens gezondheid foutief geschaad werd. Of aan de familie die mee getroffen wordt. Maar ook aan de gezondheidswerkers die betrokken raken in een gerechtelijke of tuchtrechtelijke procedure.

Het medisch recht omvat ook regels over tal van ethische kwesties. Zoals bijvoorbeeld euthanasie en het medisch beroepsgeheim. 

Shake it up, just like bad medicine
Bon Jovi
Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u?

U kan slachtoffer zijn van een medische fout. We staan u bij, in de brede zin van het woord. 

We bespreken met u de mogelijkheden om vergoeding van uw schade te bekomen. Is het haalbaar? Dient er best eerst nog een opinie van een expert ingewonnen? Eerst onderhandelen of dringend procederen? We bekijken de opties en beslissen samen met u over de aanpak. 

Wordt u zelf aangesproken voor een vermeende medische fout? We bereiden uw verweer grondig samen voor en bepleiten uw dossier. 

Doe in ieder geval altijd aangifte bij uw verzekeraar (rechtsbijstand / beroepsaansprakelijkheid). 

FAQ

Ik lijd schade door de fout van een dokter. Wat kan ik doen?

Artsen moeten hun uiterste best doen, maar soms ontstaat er toch schade. 

Als de arts niet handelde zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig arts in dezelfde omstandigheden, kan er sprake zijn van een medische fout. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als de arts gebruik maakte van gebrekkig materiaal, zoals een ongeschikte prothese. 

Het is altijd zaak uw visie te bewijzen. Hiervoor kan de bijstand van een medisch expert nodig zijn. 

Bij medische fout, kunnen we schadevergoeding nastreven, minnelijk of gerechtelijk. 

Is er geen sprake van een medische fout, dan kan er eventueel nog beroep gedaan worden op het Fonds voor Medische Ongevallen. 

Waarvoor dient een medische expertise?

Wie schade heeft, wil zicht krijgen op de oorzaak en omvang van die schade. Een medische expertise benadert deze vragen vanuit een deskundige en objectieve bril. Zo krijgen we beter zicht op uw letsels en op de fout die u wil aankaarten. 

Wanneer een expertise buiten de rechtbank gebeurt, spreken we van een minnelijke medische expertise (MME). Gebeurt de expertise door een arts-deskundige aangesteld door de rechtbank, is er sprake van een gerechtelijke medische expertise (GME). 

Een expertise verschaft een advies. Blijft er betwisting, dan beslist uiteindelijk de rechtbank. 

Wat is het Fonds voor Medische Ongevallen?

Lijdt u schade als gevolg van gezondheidszorg, dan kan u advies vragen bij het Fonds voor Medische Ongevallen. Het Fonds schat in of de zorgverlener aansprakelijk kan worden geacht, dan wel of er sprake is van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (een zogenaamde MOZA).

In bepaalde gevallen kan u schadevergoeding bekomen via het Fonds, zonder dat er via de rechtbank dient te worden geprocedeerd. 

Wil u nagaan of een adviesaanvraag bij het Fonds voor Medische Ongevallen voor uw dossier aangewezen is, neem dan zeker contact op.

Mijn vader kwam te overlijden na een medische ingreep. Ik heb vele vragen. Hoe krijg ik inzage in het patiëntendossier?

De Wet Patiëntenrechten geeft elke patiënt rechtstreeks recht op inzage in zijn of haar patiëntendossier. 

Na overlijden van de patiënt hebben enkel bepaalde dichte familieleden een "onrechtstreeks inzagerecht". Die familieleden kunnen inzage nemen via een arts. 

Frustreer u dus niet als u rechtstreekse inzage wordt geweigerd. Dit is wettelijk zo bepaald. Consulteer een arts (bijvoorbeeld de huisarts), die de inzage voor u kan doen. 

We kunnen u hierbij steeds begeleiden. 

Indien u meer vragen hebt, contacteer ons:
info@lexcour.be - 056 53 35 10