Privacyverklaring Lexcour-Advocaten

Elk bezoek aan en gebruik van de website gehost onder https://www.lexcour.be/ (hierna 'de website') is onderworpen aan deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan op elk ogenblik door Lexcour-Advocaten worden gewijzigd. 

De website is eigendom van en wordt beheerd door Lexcour-Advocaten, een onderneming met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 5, ingeschreven in Kortrijk bij de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0832.551.196. 

Lexcour-Advocaten verduidelijkt u in de navolgende privacyverklaring de gehanteerde werkwijze qua bescherming van persoonsgegevens:

1. Verantwoordelijke organisatie

Lexcour-Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle contactgegevens kan u vinden op onze website.

2. Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Lexcour-Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verantwoordelijke.

3. Verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de Gegevensbescherming

mr. Julie Vandenbogaerde.

4. Persoonsgegevens die we verwerken 

Lexcour-Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we (gebeurlijk) verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • beroep
 • nationaal rijksregisternummer
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • locatiegegevens
 • bankrekeningnummer
 • nummerplaat
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Lexcour-Advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

6. De wettelijke grondslagen 

De wettelijke grondslagen van het verwerken van persoonsgegevens zijn de volgende:

 • ter behartiging van uw belangen in het kader van een geschil of geding waarvoor u ons als advocaat raadpleegt
 • het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over onze dienstverlening en eventuele wijzigingen daaraan

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lexcour-Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In principe betreft de bewaartermijn 5 jaar na beĆ«indiging van onze opdracht. 

8. Geen delen van persoonsgegevens met derden

Lexcour-Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u. 

9. Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover we van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen (contact: mr. Julie Vandenbogaerde).

U heeft desgevallend de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T+32 (0)2 274 48 00
F+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

10. Uw toestemming

Uw toestemming met deze werkwijze en akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring blijkt uit de ondertekening van uw verstrekte persoonsgegevens bij aanvang van de samenwerking dan wel uit de aanvaarding van onze algemene voorwaarden door betaling van een factuur.