Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Wat is vreemdelingenrecht?

De Belgische verblijfswetgeving is complex.

Er zijn verschillende procedures om een verblijfsrecht te bekomen. Elk hebben ze hun specifieke voorwaarden: 

  • verzoek om internationale bescherming (ook wel asielprocedure genoemd);
  • regularisatie (humanitair/medisch);
  • gezinshereniging (bijvoorbeeld met uw kind of partner);
  • verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarigen;
  • verblijfsprocedure voor studenten;
  • verblijfsprocedure op grond van werk. 

Na toekenning van het verblijfsrecht kan men ook de Belgische nationaliteit aanvragen. Hiervoor dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Het komt ook voor dat mensen in onwettig verblijf - al dan niet na een negatieve beslissing in een verblijfsprocedure - verzocht worden het land te verlaten. Of erger, dat zij worden opgesloten in een gesloten centrum met oog op repatriëring naar hun land van herkomst. 

Vreemdelingenrecht omvat alle regels die betrekking hebben op de toegang, de toelating, het verblijf en de verwijdering van personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken.

We have just one world
But we live in different ones
Dire Straits
Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u?

In een eerste fase moeten we duidelijk zicht krijgen op uw verblijfsrechtelijke situatie. Op grond van deze informatie, krijgt u een eerste advies. Hierbij communiceren we helder, in het bijzonder over de slaagkansen van uw procedure. 

We begeleiden u bij de indiening en opvolging van de verblijfs- of nationaliteitsaanvraag. Daarbij zijn we uw tussenpersoon voor alle contacten met de bevoegde instanties (Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, ambassades, gemeenten, enzovoort). 

Bij dit alles hebben we steeds bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheden van sommige personen en de mensenrechtelijke aspecten van uw dossier. 

In hoogdringende gevallen (bijvoorbeeld bij beslissingen tot verwijdering van het Belgische grondgebied), neemt u best onmiddellijk contact met ons op. Er zijn immers beroepsmogelijkheden tegen beslissingen die uw rechten raken.

FAQ

Ik kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten. Kan ik hier iets tegen doen?

Dit bevel komt van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Hiertegen kan u beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

De termijn om beroep aan te tekenen bedraagt in principe 30 dagen.

Wanneer u bent opgesloten in een gesloten centrum met het oog op verwijdering naar uw land van herkomst (of land waar u een verblijfsrecht hebt), bedraagt de beroepstermijn slechts 5 dagen.

U contacteert ons dus best onmiddellijk om de beroepsmogelijkheden te bespreken.

Ik heb een verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag) ingediend. Hoe verloopt deze procedure?

Tijdens deze procedure onderzoeken de asielinstanties of er bepaalde redenen zijn die een terugkeer naar uw land van herkomst verhinderen.

Deze redenen kunnen betrekking hebben op uw nationaliteit, ras, religie, conflictsituaties in uw land van herkomst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep (bijvoorbeeld LGBTQ+, christenen in een streng islamitisch land, enzovoort). U krijgt de mogelijkheid om deze redenen toe te lichten aan de asielinstanties tijdens (minstens) twee afzonderlijke interviews. Samen met u bereiden we deze interviews zorgvuldig voor.

Het is het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen dat uiteindelijk een beslissing neemt. 

Bij een positieve beslissing krijgt u internationale bescherming in België (erkenning als vluchteling of toekenning van het statuut van subsidiaire bescherming). U ontvangt dan een verblijfskaart. 

Tegen een negatieve beslissing kan u hoger beroep aantekenen. Afhankelijk van uw concrete situatie bedraagt de beroepstermijn 30, 10 of 5 dagen. 

De gemeente weigert over te gaan tot de voltrekking van mijn huwelijk. Kan ik hier iets tegen doen?

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente kan weigeren uw huwelijk te voltrekken. Meestal weigert de ambtenaar omdat er sprake zou zijn van een schijnhuwelijk, dat er enkel op gericht is om een verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen. 

Tegen de weigeringsbeslissing kan u beroep aantekenen bij de familierechtbank. De beroepstermijn bedraagt één maand. 

We staan u bij vanaf de voorbereiding van uw huwelijksaanvraag, bij het mogelijk daarop volgend onderzoek naar vermeend schijnhuwelijk (bijvoorbeeld een verhoor bij de politie) en bij een eventuele beroepsprocedure voor de familierechtbank. 

Indien u meer vragen hebt, contacteer ons:
info@lexcour.be - 056 53 35 10